msvorlina.jpg
V Sadě 1900, 258 01 Vlašim
V Sadě Vlašim 258 01 CZ

Chceme rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.

Dvoutřídní MŠ Vorlina provozuje jednu obvyklou (oranžovou) třídu a jednu využívající Montessori pedagogiku (modrou). Jako jediná v našem městě tedy nabízí rodičům a jejich dětem alternativní výchovu. Obě třídy spojuje společná koncepce MŠ, která vychází především ze spolupráce, vzájemného respektu a tolerance. Obě třídy pracují s heterogenní skupinou dětí. Toto uspořádání podporuje spolupráci, ohleduplnost, trpělivost, vzájemnou pomoc, ale i vzájemnou inspiraci a získávání sociálních dovedností.
Cílem je přispívat k všestrannému rozvíjení osobnosti dítěte. Respektujeme všechny cíle předškolního vzdělávání, které vychází z Rámcového programu. Do středu stavíme dítě s jeho přirozenými potřebami a postupně se rozšiřující komunikací se světem.
Na první místo stavíme také to, že pro dítě předškolního věku je daleko důležitější, jak se v MŠ cítí, než to, co umí a zná. Poznatky je možno doplnit i později, ale pozitivní životní zkušenost, kterou v tomto věku získá je nenahraditelná. Proto by měly být během dne především v pohodě a cítit se bezpečně. Dáváme jim možnost uplatnit se dětsky, přirozeně a radostně. Chceme, aby byly aktivními tvůrci. Od toho se také odvíjí malé heslo mateřské školy: „ AHA“. Vždyť nejvíc si zapamatujeme ne z toho, co jsme slyšeli či viděli, ale z toho, co jsme prožili, k čemu jsme sami dospěli.
Naším krédem je, aby v mateřské škole vládla přátelská a klidná atmosféra, která ovlivní práci zaměstnanců. Naše chování pak ovlivní celou osobnost dítěte, poskytne mu základy chování a jednání v duchu etických hodnot. Dvě níže citované věty naše přání dobře vystihují:
„JESTLI SE NÁM NA DÍTĚTI NĚCO NELÍBÍ, PODÍVEJME SE NEJDŘÍVE SAMI NA SEBE. DÍTĚ NEDĚLÁ TO, CO MU ŘÍKÁME, ALE DĚLÁ TO, CO DĚLÁME MY.

Oranžová třída pracuje obvyklým způsobem.
Zaměřujeme se hodně na tvořivé aktivity především v oblasti hudby a výtvarné výchovy.
Dáváme dětem dostatek prostoru k jejich vyjádření, rozvíjíme fantazii,
podporujeme intenzivní vnímání světa kolem nás.
Využíváme nejrůznější techniky, širokou škálu pomůcek a kvalitní vybavení školy.
Zařazujeme návštěvy koncertů, výstav, představení v kulturním domě, v základní škole či produkcí přímo v naší MŠ, představení různých umělců.
Svoje výtvory uplatňujeme při výzdobě prostor mateřské školy.
Další zaměření souvisí s umístěním a architekturou budovy, která nabízí během celého dne být v úzkém kontaktu s okolní přírodou.
Díky blízkému sadu, lesu a velkým sedacím oknům mají děti možnost sledovat přírodu v každé denní době, při různém počasí i ve všech ročních obdobích. Využíváme tedy bezprostřední zážitky a pozorování dětí při environmentální výchově.

Modrá třída pracuje Montessori pedagogikou
Metoda Montessori pomocí speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného prostředí podporuje přirozený zájem dítěte, pomáhá mu zafixovat si správné pracovní návyky i vytvářet svůj vlastní úsudek.
Důraz je zde kladen na vlastní objevování poznatků samotným dítětem, na samostatnou práci jednotlivce, na připravené prostředí a v neposlední řadě na osobnost učitele.
Pomůcky jsou zde rozděleny do těchto oblastí:
Praktický život. Cílem je získat praxi v daných oblastech (péče o vlastní osobu a své tělo, péče o okolí a společnost, sociální vztahy, zdvořilostní formy chování, cvičení kontroly pohybu) a získávání senzorických zkušeností – hmatových, vizuálních i zvukových.
Smyslová výchova. Pestrý smyslový materiál prohlubuje vnímání, procvičuje rozlišování, srovnávání, třídění a pojmenování.
Pomůcky cíleně rozvíjejí zrak, hmat, sluch, čich, chuť a prostorové vnímání.
Jazyková výchova. Děti pracují s pomůckami a materiály, při kterých mohou vnímat rozdíly mezi písmeny více smysly. Další specifické materiály zdokonalují jemnou motoriku ruky. Různé jazykové hry podporují rozvoj řeči a vzájemnou komunikaci.
Matematika. Má být pro děti také smyslovým zážitkem. Je vytvořena široká škála pomůcek uložených v otevřených policích a umožňující dětem pochopení matematických zákonů a souvislostí. I tady jde o různé experimentování, samostatné objevování a porozumění.
Kosmická výchova. Představuje témata z biologie, zoologie, botaniky, zeměpisu, času a historie, informace o vědě, technice a umění. Součástí jsou pohybové, hudební, pracovní a výtvarné aktivity.